Reglement

Enkele richtlijnen voor leiders / leidsters van wandelgroepen.

 • Deelname aan de Wandel Drie Daagse geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Volg te allen tijde aanwijzingen op van politie en verkeersregelaars. Uiteraard dient iedereen zich te houden aan het wegenverkeersreglement.
 • De route zoals deze is beschreven dient gevolgd te worden, dan wel middels bewegwijzeringen.
 • De wandeldrie daagse heeft het recht de route, start en finish-tijden te wijzigen dan wel af te gelasten op grond van (voorspelde) weersomstandigheden en/of calamiteiten. Hierbij is geen recht op teruggave van het inschrijfgeld dan wel vergoeding van geleden (im)materiële schade.
 • De leider van de groep (m/v) moet tenminste 18 jaar zijn. Een hulpleider moet tenminste 16 jaar zijn. Een groep bestaat uit minimaal 8 personen, leiding inbegrepen, met minder personen mag/kan ook maar dan loop je helaas niet mee voor een prijs.
 • Het groepsnummer wordt gedragen door de leiding en dient goed zichtbaar te zijn, tevens loopt hij/zij voorop in de groep.
 • Wandelaars dienen te lopen op de meest veilige plek op de weg (bij voorkeur trottoir/fietspad) waar zij geen onnodige hinder/gevaar vormen voor het overige verkeer.
 • De leiding loopt, bij voorkeur, links achter bij de groep. Op kruisingen, oversteekplaatsen, splitsingen, etc. is de plaats van de leider voor de groep. Wij adviseren dan ook minimaal 2 leiders per groep te laten meelopen.
 • Passeer alleen als dit echt nodig is en op een veilige manier. De leiding geeft bij het afbuigen duidelijk richting aan door het uitsteken van de arm. Let hierbij op het achteropkomende en tegemoetkomende verkeer, ook op fiets- en voetpaden.
 • Er mogen niet meer dan 2 personen naast elkaar lopen. Veiligheid op de weg is nummer één! Op fiets- en voetpaden NIET op de linker weghelft komen.
 • Op de rustplaats dient orde en netheid gehandhaafd te worden, afval in afvalbakken en flesjes netjes terug in kratten.
 • Indien er een toilet op de rustplaats aanwezig is kan deze worden gebruikt op een normale manier.
 • Door inschrijving verleent de wandelaar toestemming tot het nemen van foto’s welke op de site kunnen worden geplaatst en worden gebruikt in lokale media.
 • Door het inleveren van het groepsnummer op zondag, bij ‘Het Dendron College,’ ontvangt de groep de welverdiende medailles.
 • De jurering vind plaats door vrijwilligers, zij beoordelen op orde, netheid, plezier enz.
 • De wisselbeker word uitgereikt aan de groep met de meeste punten. Indien men 3 jaar op rij de wisselbeker wint mag men deze behouden.
 • Parkeren (op het tijdelijke parkeerterrein) geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico van de parkeerder.
 • Verzekering: Het komen van en gaan naar de start en finish van dit wandelevenement valt onder de dekking van de eigen W.A.-verzekering, evenals een gebeurtenis tijdens de tocht. Betreft dit een bromfietser die als verzorger dienst doet, dan valt deze buiten de verzekering.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.