Reglement

Enkele richtlijnen voor leiders / leidsters van wandelgroepen.

 • Deelname aan de Wandeldriedaagse geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Volg te allen tijde aanwijzingen op van politie en verkeersregelaars. Uiteraard dient iedereen zich te houden aan het wegenverkeersreglement.
 • De route zoals deze is beschreven dient gevolgd te worden, dan wel middels bewegwijzeringen.
 • De Wandeldriedaagse heeft het recht de route, start en finishtijden te wijzigen dan wel af te gelasten op grond van (voorspelde) weersomstandigheden en/of calamiteiten. Hierbij is geen recht op teruggave van het inschrijfgeld dan wel vergoeding van geleden (im)materiële schade.
 • De leider van de groep (m/v) moet tenminste 18 jaar zijn. Een hulpleider moet tenminste 16 jaar zijn. Een groep bestaat uit minimaal 8 personen, leiding inbegrepen, met minder personen mag/kan ook.
 • Het groepsnummer wordt gedragen door de leiding en dient goed zichtbaar te zijn, tevens loopt hij/zij voorop in de groep.
 • Wandelaars dienen te lopen op de meest veilige plek op de weg (bij voorkeur trottoir/fietspad) waar zij geen onnodige hinder/gevaar vormen voor het overige verkeer.
 • De leiding loopt, bij voorkeur, éénmaal voor bij de groep en éénmaal achter bij de groep. Op kruisingen, oversteekplaatsen, splitsingen, etc. is de plaats van de leider voor de groep. Wij adviseren dan ook minimaal 2 leiders per groep te laten meelopen. Voor SBO-groepen adviseren we minimaal 3 leiders per groep.
 • Passeer alleen als dit echt nodig is en op een veilige manier. De leiding geeft bij het afbuigen duidelijk richting aan door het uitsteken van de arm. Let hierbij op het achteropkomende en tegemoetkomende verkeer, ook op fiets- en voetpaden. 
 • Er mogen niet meer dan 2 personen naast elkaar lopen. Veiligheid op de weg is nummer één! Op fiets- en voetpaden NIET op de linker weghelft komen.
 • Op de rustplaats dient orde en netheid gehandhaafd te worden, afval in afvalbakken en flesjes netjes terug in kratten.
 • Indien er een toilet op de rustplaats aanwezig is kan deze worden gebruikt op een normale manier.
 • Door inschrijving verleent de wandelaar toestemming tot het nemen van foto’s welke op de site kunnen worden geplaatst en worden gebruikt in lokale media.
 • Parkeren (op het tijdelijke parkeerterrein) geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico van de parkeerder.
 • Verzekering: Het komen van en gaan naar de start en finish van dit wandelevenement valt onder de dekking van de eigen W.A.-verzekering, evenals een gebeurtenis tijdens de tocht. Betreft dit een bromfietser die als verzorger dienstdoet, dan valt deze buiten de verzekering.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.